mantras

Feel the vibration of the Universe

Singing, chanting, repeating mantra. These are all ways of practice. Ways of bringing practice to your life. The following are a few of the mantras, pranams and songs I have incorporated into my rituals. With deep love and respect to my teachers. Jai!

Kelly Sunrose shares full-length, subtle realm yoga classes on her podcast, Samadhi Rush. Join us for deep, spacious practice. Samadhi Rush// Online Yoga Classes with Kelly Sunrose, E-RYT

Gayatri Mantra:

Om Bhur bhurvah suvaha

Tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhiyo yonat pratcho dayat

Sri Guru Sloka:

Guru Bramha Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha

Guru Sakshat Para Bramha Tasmai Sri Guruve Namaha

Shiva

Shiva:

Om namah Shivayah

rose

Lakshmi:

Om Shreem MahaLakshmeyei Namaha

Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

 Medicine Budda

Medicine Buddha:

Teyata Om Bekanze

Bekanze Maha Bekanze Bekanze

Radze Samudgate Soha

shivashambo

Prayer for Light & Truth:

Asato Ma Sad Gamaya

Tamaso Ma Jyotir Gamaya

Myrityorma Amritam Gamaya

Nityananda blessing:

Nityanandaya gurave

Shishaya samsara harine

Bhakta karyaika dehaya

Namaste Chit sad-atmane

Om saha nav-avatu

Saha nau bhunaktu

Saha viryam karava-vahai

Tejas-vina-vadhitam-astu

Ma vidvisha vahai

Om Shanti shanti shanti

Sadgurunath maharaj ki jay!

Hare Krishna:

Hare Krishna hare Krishna

Krishna krisha hare hare

Hare rama hare rama

Rama rama hare hare

Ganesh:

Om gam ganapataye namaha

krishna

Gopala:

Gopala Gopala devakinanda Gopala

omshanti

Om Shanti Om

{om peace om}

om

Om

moon

Moon Mantra:

Om Somaya Namaha

Om Chandraya Namaha

kali

Kali//

om hreem shreem kleem kalikayei namaha

DURGA//

Fierce LOVE

om dum durgayei namaha//

om durgayei//